Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 26.02.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informácia o environmentálnych záťažiach v MČ Bratislava-Ružinov (sanácia/likvidácia skládky CHZJD)
2. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách (Štrkovecké jazero, Pošeň – sever,
Pošeň – juh)
3. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania konceptu ÚPN-Z Štrkovecké jazero

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery
1. Prezentácia projektu Teslova - investorom

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Štandardizovanie procesu predkladania investičných zámerov do Komisie
2. Nekoordinovaná a mohutná výstavba nových základní operátorov (so silným magnetickým žiarením) na bytových domoch po celom Ružinove (ohrozovanie ŽP a v ňom žijúcich organizmov)

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 18:00 hod
• Body v časti B. - - -
• Body v časti C. od 18:00 do 18:30 hod
• Body v časti D. od 18:30