Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 29.01.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informácia o environmentálnych záťažiach v MČ Bratislava - Ružinov
2. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Stanovisko k návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
2. Štúdia realizovateľnosti vedľajšie cyklotrasy Ružinov – Prievoz
3. Návrh na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov v roku 2018

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Prebudovanie existujúceho areálu Minigolf na Areál detských hier
2. IBV Ružinov, lokalita Domové role

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Odstraňovanie vrakov na území MČ Bratislava-Ružinov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Identifikácia majetku v správe a vlastníctve mestskej časti so zreteľom na komunikácie, chodníky a parkoviská
2. Cyklotrasy – separované trasy – problém schvaľovania
3. Dobudovanie chýbajúcich úsekov chodníkov schválených uzneseniami Komisie
4. Štandardizovanie procesu predkladania inv. zámerov do Komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 18:30 hod
• Body v časti C. od 18:30 do 19:10 hod
• Body v časti D. od 19:10