Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 04.12.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. 4. Zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 - 2020
3. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 7/2015 zo dňa 6. 10. 2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružiov v znení VZN 19/2017
4. Informatívny materiál: Žiadosť spol. RP VPS, a.s. o opravu komunikácie

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Eurovea 2" – plnenie uznesenia Komisie ÚPŽPaD zo dňa 10. 04. 2017, prizvaný zástupca investora

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:20 hod
• Body v časti B. od 16:20 do 18:00 hod
• Body v časti C. od 18:00 do 19:00 hod