Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 13.11.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.../2017 zo dňa ........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov

3. Návrh na prevod pozemku pod garážou, registra KN - C, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov na Včelárskej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku

4. Návrh na prevod pozemkov pod garážami, registra KN – C, parc.č. 97/8 a parc.č. 97/15, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa v lokalite Staré záhrady, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch

5. Návrh na prevod pozemku pod garážou, registra KN – C, parc.č. 275/15, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa v lokalite Struková ulica, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Konopná Residence", prezentácia zástupcom investora

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Pravidlá budovania cyklotrás a chodníkov v MČ v rámci nových investičných zámerov

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:20 hod
• Body v časti B. od 16:20 do 18:00 hod
• Body v časti C. od 18:00 do 19:00 hod
• Body v časti D. od 19:00 hod