Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 09.10.2017 o 15:15

Program

  1. Otvorenie
  2. Nepodanie majetkového priznania poslankyne Ing.arch. Lucii Štasselovej a príprava „Návrhu na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.“
  3. Rôzne