Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 09.10.2017 o 16:00

Program

1.   Stavba „Polyfunkčný súbor Eurovea 2“

 

A.   Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

1.   Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

 

B.   Materiály referátov Miestneho úradu

1.   Návrh na zlepšenie starostlivosti o náhradné výsadby v Mestskej časti Bratislava-Ružinov

2.   Stanovisko k žiadosti Hl. mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby „Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé odbočovacie pruhy“

3.   Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28. 09. 2017

4.   Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31. 01. 2017

 

C.   Investičné zámery

1.   Investičný zámer stavby „Polyfunkčný dom - Mierová ulica v Bratislave“

2.   Investičný zámer „Nadstavba pre administratívne účely, Jelačičova ul.“

3.   Projektová dokumentácia „Bytové domy Na piesku“

 

D. Podnety

D.1 Podnety od občanov

 

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

1.   Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava-Ružinov pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží – pokračovanie

2.   Informácia o poplatku za rozvoj – aplikácia v MČ Bratislava-Ružinov

3.   Postup/pravidlá na využitie Poplatku za rozvoj v MČ Bratislava-Ružinov

4.   Pravidlá budovania cyklotrás a chodníkov v MČ v rámci nových investičných zámerov

5.   Opätovné prerokovanie týkajúce sa vypovedania zmluvy so spol. A1 ReSpect, a.s. na základe doplnenia nových skutočností           

 

E. Materiály Miestnej rady

 

F. Rôzne