Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 21.08.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón - tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
 2. Územný plán zóny Pošeň - sever, Prieskumy a rozbory. Prizvaný spracovateľ a OSO
 3. Územný plán zóny Pošeň - juh, Prieskumy a rozbory. Prizvaný spracovateľ a OSO

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Informácia: Územný generel zelene Hlavného mesta SR Bratislavy, prerokovanie návrhu zadania
 2. Informácia: Prerokovanie návrhu zadania Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy
 3. Výber zadania pre študentské práce podľa zmluvy o spolupráci - FA STU šk. rok 2017/2018

C. Investičné zámery

 1. Urbanistická štúdia zóny „EXNÁROVA ULICA - VÝCHOD"
 2. Návrh na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov na rok 2018
 3. Investičný zámer „Hokejová škola Zdena Cígera"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava-Ružinov pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží - pokračovanie
 2. Návrh na zmenu funkčného využitia územia v lokalite Jégeho, Záhradnícka, Palkovičova v ÚPN hl. mesta Bratislavy z dôvodu zastabilizovania verejného parku a zachovania verejných zelených plôch
 3. Územný plán zóny Líščie nivy - Palkovičova, ÚPN - Z Miletičova - návrh na zrušenia Zmluvy o dielo so spracovateľom A1 ReSpect, a.s.
 4. Obnovenie - doplnenie detských ihrísk vo vnútroblokoch v lokalite Starý Ružinov
 5. Urgentná oprava povrchov chodníkov a cestných komunikácií v Starom Ružinove

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

 • Body v časti A. od 16:00 do 17:20 hod
 • Body v časti B. od 17:20 do 18:20 hod
 • Body v časti C. od 18:20 do 19:40 hod
 • Body v časti D. od 19:40 hod