Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.07.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón - tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Cvernovka. Prizvaný zástupca vlastníka (Transformácia areálu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne - B.C.T., Bratislava - Urbanisticko-architektonická štúdia „Investičný zámer Zóna BCT".

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery
1. Rezidenčný komplex na Konopnej ulici, Bratislava - Prievoz. Prezentácia investorom.
2. Polyfunkčný komplex Green Atrium - Trnavská cesta, dokumentácia pre územné  rozhodnutie.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava-Ružinov pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží - pokračovanie
2. Zámer AŠK Inter v areáli na Drieňovej ulici

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 17:30 hod
• Body v časti C. od 17:30
• Body v časti D.