Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 03.07.2017 o 15:15

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola dodatočne predložených dokladov k písomnému oznámeniu funkcií, činností a majetkových pomerov
  3. Rôzne