Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 19.06.2017 o 15:15

Program

  1. Otvorenie
  2. Ústne vysvetlenie poslankyne Šimončičovej a Štasselovej
  3. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05.2017
  4. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016
  5. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017
  6. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
  7. Rôzne