Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 19.06.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Cvernovka. Prizvaný zástupca vlastníka

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Preverenie možností povolenia zberu šatstva pre obe organizácie prihlásené do OVS
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
3. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2016
4. Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
5. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31. 05. 2017
6. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18. 10. 2016
7. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18. 05. 2017
8. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31. 01. 2017
9. Informácia na základe uznesenia MZ č. 472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo dňa 18. 05. 2017, ktorým bola uložená úloha zaradiť uznesenie MZ č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28. 03. 2017 o uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka-Palkovičova, ako riadny bod na najbližšie zasadnutie MZ MČ Bratislava-Ružinov
10. Cyklofakulta – spracovanie štúdie cyklotrasy v úseku Ružinovská/Záhradnícka/Americké námestie, predstavenie FA STU

C. Investičné zámery
1. Informácia „Parkovisko Mlynské nivy"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Investičný zámer - lanovka od spol. HB Reavis, predstavenie zástupcom investora
2. Žiadosť vlastníkov garáží v lokalite Pošeň – opätovné prerokovanie
3. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava–Ružinov pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží – pokračovanie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

• Body v časti A.         od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B.         od 17:00 do 19:30 hod
• Body v časti C.         od 19:30 do 19:45 hod
• Body v časti D.         od 19:45 hod