Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 15.05.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
  2. ÚPN – Z Zimný prístav – informácia o prípravných prácach

B. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Informácia o stave procesu výstavby projektu „BRICK PARK" na Vrútockej ulici
  2. Stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislavy
  3. Návrh na prevod pozemkov pod garážami na Teslovej ulici

C. Investičné zámery

  1. Nadstavba Trenčianska 11, za účasti zástupcu investora

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

  1. Návrh na prevod voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP, o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o., so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – opätovné prerokovanie na podnet žiadateľa

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

  1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava–Ružinov pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží – pokračovanie
  2. Bývanie Trnávka
  3. Stav investičného zámeru Yossaria Plaza

E. Materiály Miestnej rady
F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 18:00 hod
• Body v časti C. od 18:00 do 18:30 hod
• Body v časti D. od 18:30 hod