Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 10.04.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – BSK (prerokovanie)

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01. 01. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
2. Návrh na prevod voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP, o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o., so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
4. Návrh stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
5. Návrh Zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na Banšelovej 4
6. Žiadosť o vybudovanie parkovacieho pruhu na úkor chodníka na Solivarskej ul. za bytovým domom Haburská ul. č. 16, 18 a 20

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Investičný zámer „Eurovea 2", predstavenie zástupcom investora
2. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava–Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží - pokračovanie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

  • Body v časti A. od 16:00 do 16:40 hod
  • Body v časti B. od 16:40 do 18:20 hod.
  • Body v časti C. - - -
  • Body v časti D. od 18:20 hod.