Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.03.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Informácia o návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov
2. Informatívny materiál „Plán prípravy projektových dokumentácií a realizovania vedľajších cyklistických trás v MČ Bratislava - Ružinov na rok 2017"

C. Investičné zámery
1. Informácia o zámere „Polyfunkčný objekt TREENIUM, Gagarinová, Mierová, Hraničná, Bratislava - Ružinov"
2. Investičný zámer „Polyfunkčný dom, Mierová ulica, Bratislava"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Informácia o pokroku v zapojení sa MČ Bratislava - Ružinov do projektu mestské včely
2. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava - Ružinov - pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží
3. Úprava rokovacieho poriadku komisie
4. Chodníky rozšírený zoznam na rok 2017. Stav prípravy prepojky chodníka Šándorova ul.
5. Poplatok za rozvoj - pravidlá v Ružinove
6. Dopravno-kapacitné posúdenia pre rozvojové územia vrátane pešej a cyklistickej dopravy: pre rozsiahlu výstavbu v zóne Nivy, Discovery Tower a okolie, dopravné preriešenie Hraničná - Mierová - Gagarinova, Nový Ružinov
7. Informatívny bod - vlastníctvo chodníkov, spevnených plôch, účelových komunikácií, parkovísk a fontán v Ružinove

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

  • Body v časti A.  - - -
  • Body v časti B. od 16:00 do 17:20 hod.
  • Body v časti C. od 17:20 do 18:20 hod.
  • Body v časti D. od 18:20 hod.