Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 27.02.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Cvernovka. Prizvaný zástupca vlastníka a víťaz urbanisticko-architektonickej súťaže

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Informácia o Stredisku environmentálnej výchovy Bratislava – Ružinov, Plán práce na rok 2017
2. Informácia o návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov
3. Informácia o parkovacej politike v MČ Bratislava - Ružinov

C. Investičné zámery
1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „Bytový dom – Discovery tower"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava – Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží
1. Úprava rokovacieho poriadku komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:20 hod.
• Body v časti B. od 17:20 do 18:20 hod.
• Body v časti C. od 18:20 do 19:00 hod.
• Body v časti D. od 19:00 hod.