Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 23.01.2017 o 15:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Bajkalská roh, zmena zadania
3. Informatívny materiál o Urbanistickej štúdii zóny Prievozská – východ, Návrh zadania
B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Pomenovanie ulice v Mestskej časti Bratislava – Ružinov v objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava – Ružinov
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2017 zo dňa ... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2017 zo dňa ... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 25/2015 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov
5. Zmena organizácie dopravy na Kupeckého ulici
6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa 7. februára 2017  o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
C. Investičné zámery
1. Investičný zámer na Zvolenskej ul. č. 11 – viladom. Prizvaný zástupca investora
2. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „Bytový dom Hraničná". Prizvaný investor
D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Žiadosť o prehodnotenie zvislého dopravného značenia na existujúcich vjazdoch do sídliska na Ostredkoch Mesačná 14 - 20
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava – Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží
2. Úprava rokovacieho poriadku komisie
E. Materiály Miestnej rady
F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

• Body v časti A.           od 15:00 do 16:00 hod.
• Body v časti B.           od 16:00 do 18:00 hod.
• Body v časti C.           od 18:00 do 19:00 hod.
• Body v časti D.           od 19:00 hod.