Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 06.12.2016 o 15:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Informatívny materiál: aktualizácia obstarávania ÚPN – Z pre potreby hl. mesta SR Bratislavy

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava–Ružinov v objekte Dunajské predmestie - polyfunkčný súbor
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019
3. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava - Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia .../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Ružinov zo dňa ...
5. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú čl. 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
7. Návrh na 1. Reštrukturalizáciu spoločnosti RPV – PS, a. s. alebo 2. Kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13. 3. 2013 s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer na Zvolenskej ul. č. 11 – viladom. Prizvaný zástupca investora
2. Informácia: stanovisko mestskej časti k zámeru „GALVANIHO BUSINESS CENTRUM V"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava – Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Poznámka:
Body, ktoré z časových dôvodov nebudú prerokované na komisii dňa 06. 12. 2016 budú zaradené do programu pokračovania zasadnutia komisie dňa 12. 12. 2016 od 16:00 hod. V prípade prerokovania všetkých bodov na zasadnutí komisie dňa 06. 12. 2016, pokračovanie zasadnutia komisie dňa 12. 12. 2016 bude zrušené.

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 15:00 do 15:30 hod.
• Body v časti B. od 15:30 do 18:30 hod.
• Body v časti C. od 18:30 do 19:10 hod.
• Body v časti D. od 19:10 hod.