Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 14.11.2016 o 16:00

Program

1. Projekt pre územné rozhodnutie „Rodinné domy Kľukatá"

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a  informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh na schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Mestom Mtskheta
2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016
3. Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

C. Investičné zámery
1. Dokumentácia pre územné konanie „Nadstavba školy – Tokajícka ul." Prizvaný zástupca investora.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Uzavreté parkovisko na Palkovičovej ulici a postavenie MČ Bratislava – Ružinov.
2. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava – Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží
3. Mapový portál
4. Iniciovanie zriadenia prechodu pre chodcov cez Ružinovskú ulicu medzi Štrkoveckým jazerom a novou práve kolaudovanou administratívnou budovou ROSUM

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Odbočovací pruh Ružinovská – Tomášikova – zrušenie podmienky pre vybudovanie stavebníkom Prima Parku.

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body 1.                     od 15:00 do 15:20 hod
• Body v časti A.         od 15:20 do 16:20 hod
• Body v časti B.         od 16:20 do 17:20 hod
• Body v časti C          od 17:20 do 17:40 hod
• Body v časti D, E, F od 17:40