Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 24.10.2016 o 16:00

Program

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Dodatok k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
 2. Prerokovanie pre zabezpečenie územnoplánovacieho podkladu „Územná prognóza rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050 – návrh zadania, jún 2016.
 3. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Bývanie Trnávka".


C. Investičné zámery

 1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Nadstavba pohostinstva Inka". Prizvaný investor.
 2. Urbanistická štúdia „Športové apartmány – Zlaté piesky, Cesta na Senec, Bratislava". Prizvaný investor.
 3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Polyfunkčný komplex Klingerka". Prizvaný investor.
 4. Investičný zámer „Hokejová škola Zdena Cígera".
 5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Parkovisko Rezedová". Prizvaný zástupca investora.


D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Uzavreté parkovisko na Palkovičovej ulici a postavenie MČ Bratislava – Ružinov.
 2. Návrhy komisie na územia strategického významu MČ Bratislava – Ružinov – pre spracovanie formou urbanisticko-architektonických súťaží.
 3. Materiály Miestnej rady


F. Rôzne

 1. Stanovisko k územnému konaniu „Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské nivy".
 2. Odbočovačí pruh Ružinovská – Tomášikova – zrušenie podmienky pre vybudovanie stavebníkom Prima Parku.


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

• Body v časti B. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti C. 1 – 2. od 17:00 do 18:00 hod
• Body v časti C. 3 – 5. od 18:00 do 19:30 hod
• Body v časti D. od 19:30
• Body v časti E.
• Body v časti F.