Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.10.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.
  2. ÚPP a ÚPD – lokalita Pálenisko – prístav.

 
B. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Správa o stave spoločnosti RPV-PS, a.s. za I. polrok 2016.
  2. Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 03. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015.
  3. Návrh na zmenu Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj.
  4. Stanovisko MZ MČ Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.
  5. Projektová dokumentácia - návrh vedľajších cyklotrás Ružinov – Trávniky. Prizvaný spracovateľ.
  6. Štúdia realizovateľnosti - návrh vedľajších cyklotrás Ružinov – Pošeň. Prizvaný spracovateľ.
  7. Návrh komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu v roku 2017.
  8. Žiadosť BOX CLUBU 821 o osadenie box ringu na detskom ihrisku Albrechtová ul.


Poznámka:
Pokračovanie zasadnutia Komisie ÚPŽP a D bude dňa 24.10. 2016 od 16:00 hod k bodom v časti B, C, D, E. a F.