Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 15.08.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.
  2. Informácia o Urbanistickej štúdii Pálenisko – Domové role.
  3. Prerokovanie Zmluvy o dielo s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
C. Investičné zámery

  1. Urbanistická štúdia „Športové apartmány – Zlaté piesky, Cesta na Senec, Bratislava"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie

  1. Informácia – vytipovanie plôch pre náhradnú výsadbu zelene.

E. Materiály Miestnej rady
F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. - - -
• Body v časti C. od 17:00 do 17:30 hod
• Body v časti D. od 17:30 hod
• Body v časti E. - - -
• Body v časti F. - - -