Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.07.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Informatívny materiál: prehlad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabulka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Informácia o stave verejných detských ihrísk v mestskej casti Bratislava - Ružinov

C. Investicné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od obcanov
D.2 Návrhy a podnety clenov komisie

  1. Plán prípravy materiálov na zasadnutia komisie do konca roka 2016 (definovanie požiadaviek a casového harmonogramu na predkladanie materiálov komisii pre oblast zelene, ochrany žp, dopravy).
  2. Návrh na riešenie trvajúcej úlohy podla zápisnice c. 2/15 bod 6 , zápisnica c.3/15 bod.1, zápisnicac.4/15 bod rôzne

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný casový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v casti A. od 16:00 do 16:30 hod
• Body v casti B. od 16:30 do 17:00 hod
• Body v casti C.
• Body v casti D. od 17:00 hod