Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 27.06.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016.
2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

C. Investičné zámery

1. Investičný zámer novostavby „Administratívna budova E.HOUSE, Miletičova ul."

D. Podnety

D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Informácia – vytipovanie plôch pre náhradnú výsadbu zelene.

E. Materiály Miestnej rady


F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:30 hod
• Body v časti B. od 16:30 do 17:10 hod
• Body v časti C. od 17:10 do 17:40 hod
• Body v časti D. od 17:40 hod