Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 23.05.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. ÚPN – Z Cvernovka, Koncept riešenia - vyhodnotenie pripomienok.
 2. ÚPN – Z Trnávka – stred, Zmeny a doplnky 01, Návrh

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava Ružinov za rok 2015.
 2. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za obdobie 01. 01. 2015 až 31. 12. 2015.
 3. Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. vedúcich k zníženiu zadĺženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu negatívneho vlastného imania.
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 5. Návrh Zásad pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradených parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Ružinov.

C. Investičné zámery

 1. Projekt pre ÚR „Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY".
 2. Architektonická štúdia „Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. Ivana Horvátha".
 3. Architektonická štúdia „Modernizácia, rekonštrukcia a nadstavba AB 4INN, Ružinovská ul.".

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Kostra ekologickej stability.
 2. Opätovné uzatvorenie verejného parkoviska na Záhradníckej ul. – oznámenie SÚ o drobnej stavbe pre firmu ZELENKA, a.s.
 3. Rokovací poriadok komisie.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

•        Body v časti A.                             od 16:00 do 17:30 hod
•        Body v časti B.                             od 17:30 do 18:50 hod
•        Body v časti C.                             od 18:50 do 19:50 hod
•        Body v časti D.2.                          od 19:50 hod