Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 16.05.2016 o 16:00

Program

1. Informácia o investičnom zámere na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti YOSARIA PLAZA a. s.
2. Prerokovanie dohody o spolupráci medzi MČ Bratislava – Ružinov a Fakultou architektúry STU v Bratislave.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.
2. ÚPN – Z Ostredky, Návrh zadania.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023.
2. Štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava, pre účely materskej školy.

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Investičný zámer „RODUNO" – Ostredky.

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Opätovné uzatvorenie verejného parkoviska na Záhradníckej ul. – oznámenie SÚ o drobnej stavbe pre firmu ZELENKA, a. s.
2. Rokovací poriadok komisie.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Bod 1., 2. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti A. od 17:00 do 18:00 hod
• Body v časti B. od 18:00 do 18:40 hod
• Body v časti D.1. od 18:40 do 19:00 hod
• Body v časti D.2. od 19:00