Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 11.04.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Parkovacia politika.
2. Rokovací poriadok.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:30 hod
• Body v časti D. od 16:30 hod