Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 21.03.2016 o 16:00

Program

1. Štúdia realizovateľnosti vedľajšie cyklotrasy Ružinov - Trávniky. Prizvaný spracovateľ.
2. Bytový dom Ružinovská (Chlumeckého/Exnárová ul.) - prerokovanie povoľovania zmien stavby.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón - tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.
2. Prieskumy a rozbory ÚPN - Z Ostredky. Prizvaný spracovateľ.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. .../2016 zo dňa 01. 03. 2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.
2. Informácia o starostlivosti o zeleň (možnosti náhradnej výsadby a stav pôvodnej zeleni pri investičných zámeroch (TIOP a pod.), použitie finančných náhrad, obstarávanie informačného systému zelene RP - VPS).
3. Parkovacia politika.

C. Investičné zámery

prestávka

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Sťažnosť - nesprávne parkovanie na Koceľovej ulici.
2. Zberné kontajnery spol. HUMANA People to People Slovakia.

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Komisie ÚPŽP a D na rok 2016.
2. Investičný zámer Prima Park II., Jašíkova ul.
3. Yosaria Plaza.
4. Informácia o projekte rekonštrukcie Ružinovskej električkovej radiály.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

•        prvý a druhý bod                          od 16:00 do 17:00 hod
•        Body v časti A.                             od 17:00 do 18:10 hod
•        Body v časti B.                             od 18:10 do 19:30 hod
•        prestávka                                     od 19:30 do 19:40 hod
•        Body v časti D.                             od 19:40 hod