Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 25.01.2016 o 15:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Rozhodovanie Stavebného úradu vo vzťahu ku schváleným územným plánom zón.
2. Územné plány zón – možnosti nahrádzania územného konania.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Parkovacia politika.

C. Investičné zámery
1. Informácia o investičnom zámere novostavby „Administratívna budova E.HOUSE, Miletičova ul."

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Komisie ÚPŽP a D na rok 2016.
2. Návrh Rokovacieho poriadku.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 18:00 hod
• Body v časti C. od 18:00 do 18:30 hod
• Body v časti D. od 19:00