Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 11.01.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón - tabuľka.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh - Obstaranie Zmien a doplnkov 01 ÚPN - Z Trnávka - stred.
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13.3.2013 s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s.
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej dňa 20.7.2015 s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s.
4. Návrh na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov na rok 2016.

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Komisie ÚPŽP a D na rok 2016.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne