Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 07.12.2015

Program

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018.

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer „Polyfunkčný objekt – Ivánska cesta".
2. Investičný zámer „Rodinné domy – Vrútocká ul.".

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

  • Body 1. od 16:00 do 16:10 hod
  • Body v časti B. od 16:10 do 16:45 hod
  • Body v časti C. od 16:45