Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 30.11.2015

Program

 1. Kontrola plnenia uznesení a úloh.
 2. Voľba podpredsedu Komisie ÚPŽP a D.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka.
 2. ÚPN – Z Ostredky – požiadavky MČ na riešené územie. Prizvaný spracovateľ.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. 3. Zmena rozpočtu 2015.
 2. Návrh na schválenie dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 3. Informatívny materiál – parkovacia politika.
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava – Ružinov č. ...../2015 zo dňa .....2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava – Ružinov.

C. Investičné zámery

 1. Investičný zámer výstavby parkovacích miest na Poludníkovej ul. – žiadosť o prehodnotenie stanoviska.
 2. Riešenie dopravnej situácie – navrhnuté zjednosmernenie Kupeckého ulice v smere na Záhradnícku ul.
 3. Informatívny materiál: investičný zámer „Bytový dom Trilit" na Bočnej ulici.
 4. Investičný zámer „Polyfunkčný dom Sečovská".
 5. Investičný zámer „Polyfunkčný objekt – Ivánska cesta".
 6. Investičný zámer „Rodinné domy – Vrútocká ul.".

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne 

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

 • Body 1., 2.                                    od 16:00 do 16:10 hod
 • Body v časti A.                             od 16:10 do 17:00 hod
 • Body v časti B.                             od 17:00 do 18:00 hod
 • Body v časti C.                             od 18:00