Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 10.11.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Sťažnosť na výkon funkcie hlavného kontrolóra MČ Ružinov
  3. Sťažnosť na správanie sa hlavného kontrolóra MČ Ružinov
  4. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov MČ - nemáme oficiálny podnet
  5. Realizácia kontroly spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. interným audítorom MČ na základe poverenia starostu – doplnený bod programu
  6. Rôzne