Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 26.10.2015

Program

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
2. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov.
3. Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
4. Návrh Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ........ 2015.
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.
6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.

C. Investičné zámery
1. Investičný zámer výstavby novostavby bytového domu na Liptovskej ulici č. 40, názov stavby „Bytový dom LPTV" – žiadosť o znovuprerokovanie stanoviska. Prizvaní projektant a investor.
2. Novostavba bytového domu na Klincovej ul. Prizvaní projektant a investor.
3. Novostavba polyfunkčného komplexu Záhradnícka – Bajkalská ul. Prizvaní projektant a investor.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Prerokovanie rozporu vyjadrení komisie a stavebného úradu v prípade investičného zámeru spol. Reality Development v areáli bývalej Drutechny, na podnet prizvaného projektanta.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Bod 1. od 16:00 do 16:10 hod
• Body v časti A. od 16:10 do 16:30 hod
• Body v časti B. od 16:30 do 18:00 hod
• Body v časti C. od 18:00 do 19:30 hod
• Body v časti D. od 19:30