Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 28.09.2015

Program

1. Kontrola plnenia uznesení.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Úprava hranice riešeného územia ÚPN – Z Pošeň – sever a ÚPN – Z Pošeň – juh.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery
1. Odobratie kompetencie Mestskej časti Okresným úradom životného prostredia v Bratislave pri výrubovom konaní pri investičnom zámere Slovkarpatia.
2. Materiál týkajúci sa plánovania a budovania vedľajších cyklotrás v kompetencii MČ Bratislava – Ružinov. (Prizvaný zástupca za Cyklokoalíciu.)
3. Zmena účelu využitia nebytového priestoru na Akadémiu Viglašská, Oravská ul.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Ružinovská radiála.
2. Parkovacia politika MČ Bratislava – Ružinov.
3. Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia v súvislosti s  uvažovaným investičným zámerom pri Zlatých pieskoch.
2. Ideové námety na spracovanie VZN.

E. Materiály Miestnej rady
F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti C. od 17:00 do 18:30 hod
• Body v časti D. od 18:30