Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 14.09.2015

Program


A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka.
  2. Informatívny materiál: ÚPN – Z Pošeň – sever, upresnenie hraníc riešeného územia.
  3. Informatívny materiál: ÚPN – Z Pošeň – juh, upresnenie hraníc riešeného územia.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........./2015 o poskytovaní grantov a dotácií na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov ku dňu 30.06.2015.
  3. Druhá zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015.
  4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora.
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2015 z .... 2015, o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

  • Body v časti A. od 16:00 do 16:30 hod
  • Body v časti B. od 16:30 hod