Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 06.07.2015

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. ÚPN – Z Cvernovka – schválenie Zadania.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery

 1. Informácia o stave žiadosti spol. STARZ vo veci vybudovania Ružinovskej cyklotrasy (pozdĺž Ružinovskej ulice).
 2. Dostavba areálu Neoprot – Administratívno obytný komplex SARA, Záhradnícka ul. Prizvaní: investor a projektant.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

 1. Zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Oravská - Košická 10 až 18- Tekovská nová 3 až 7 a Tekovská stará 2 až 6 podzemnú garáž na mieste detského ihriska.
 2. BD Karadičová 6 – podnet p. Laššákovej – hluk z prevádzky posilňovne v bytovom dome

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Chodníky – Pošeň: dobudovanie chýbajúcich problematických úsekov: Šándorova ul., Seberíniho ulica.
 2. Zverejňovanie na úradnej tabuli – stavebný úrad – úplnosť dokumentov a prehľadnosť.
 3. Zverejňovanie na úradnej tabuli – Životné prostredie – úplnosť dokumentov a prehľadnosť (výrubové konania a pod.).
 4. Ružinovský podnik VPS, kvalita služieb a harmonogram kosenia.
 5. Nadstavby bytových domov – s podmienkou vyriešenia statickej dopravy (napr. Trenčianska 9 a iné)

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

 1. Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia. Informácia o stanovisku Hl. mesta SR Bratislavy k UŠ Zlaté Piesky - Relax
 2. Malé vodné plochy v parku na Ostredkoch.

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:30 hod
• Body v časti B.
• Body v časti C. od 16:30 do 17:00 hod
• Body v časti D. od 17:00 do 19:00 hod
• Body v časti E.
• Body v časti F.  od 19:00 hod