Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 15.06.2015

Program

A.      Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón (upravený tabuľkový prehľad).
 2. Opatrenia organizačného charakteru a zrýchlenie obstarávania ÚPN – Z.

 

B.      Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Návrh  na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Ružinov obchodná zóna PHAROS.
 2. Inventarizácia vzrastlej zelene v Ružinove.
 3. Interpelácia poslanca pána Ing. Patoprstého na pána prednostu MÚ Bratislava – Ružinov, ohľadom riešenia dopravnej situácie – vyústenia ulice Maximiliána Hella na Trnavskú cestu, t. j. prikázaný smer na odbočenie v pravo.

 C.            Investičné zámery

 1. Informácia o stave žiadosti spol. STARZ vo veci vybudovania Ružinovskej cyklotrasy (pozdĺž Ružinovskej ulice).
 2. Riešenie dopravnej situácie na Skladištnej ulici.
 3. Informatívne: Správa o hodnotení – „Polyfunkčný objekt autobusová stanica Mlynské nivy“, 05/2015, hodnotenie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
 4. Informatívne: Stanovisko k investičnej činnosti – stavba „Polyfunkčný objekt Lidl“.
 5. Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie - „Rekonštrukcia, vostavba a stavebné úpravy bytu č. 10“, Koceľova 14, Bratislava.
 6. Stanovisko k projektu pre územné rozhodnutie bytový dom „Bancíkovej“. Prizvaný projektant.

 

D.      Podnety

D.1    Podnety od občanov

 1. Zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Oravská - Košická 10 až 18- Tekovská nová 3 až 7 a Tekovská stará 2 až 6 podzemnú garáž na mieste detského ihriska.

 

D.2    Návrhy a podnety členov komisie

 1. Chodníky – Pošeň: dobudovanie chýbajúcich problematických úsekov: Šándorova ul., Seberíniho ulica.
 2. Zverejňovanie na úradnej tabuli – stavebný úrad – úplnosť dokumentov a prehľadnosť.
 3. Zverejňovanie na úradnej tabuli – Životné prostredie – úplnosť dokumentov a prehľadnosť (výrubové konania a pod.).
 4. Ružinovský podnik VPS, kvalita služieb a harmongram kosenia.

 

 1. E.            Materiály Miestnej rady

 

 1. F.             Rôzne
 2. Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia.

 

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

 • Body v časti A.                od 16:00 do 16:30 hod
 • Body v časti B.                od 16:30 do 17:30 hod
 • Body v časti C.                od 17:30 do 18:30 hod
 • Body v časti D.                od 18:30
 • Body v časti E.
 • Body v časti F.