Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a konaním o odstránení stavieb – objekt na individuálnu rekreáciu Kompakt 502 – Mokráň záhon – k. ú. Trnávka v Bratislave – rekreačná chata

Zverejnené: 8.09.2020 – 24.09.2020
Značka: SU/CS 9879/2020/3/ZSO
Popis: Deň doručenia: 23.09.2020
Prílohy: