Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „INS_FTTH_BA_Bulharská" – v k. ú. Trnávka v Bratislave (presné miesto stavby viď. príloha)

Zverejnené: 18.06.2020 – 6.07.2020
Značka: SÚ/CS 8473/2020/4/MGU-20
Popis: Deň doručenia: 03.07.2020
Prílohy: