Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania – Kábelové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO2406 (BS II) – Bratislava – MČ Ružinov v k. ú. Ružinov

Zverejnené: 21.05.2020 – 8.06.2020
Značka: SÚ/CS 7639/4/2020/HST
Popis: Deň doručenia: 05.06.2020
Prílohy: