Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania MADING

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: OU-BA-OSZP3-2018/104642/PIA/II-ozn
Popis: deň doručenia: 22.1.2019