Úmrtná matrika

Do knihy úmrtí sa zapisujú úmrtia občanov, ktoré nastali v MČ Bratislava – Ružinov bez ohľadu na miesto bydliska na základe Listu o prehliadke mŕtveho - vystaví ho zdravotnícke zariadenie, v ktorom občan zomrel, alebo prehliadajúci lekár, ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia.

K vybaveniu úmrtia je potrebné doniesť :
- 3 x Listy o prehliadke mŕtveho
- občiansky preukaz zomrelého
- občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu

Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

 

Správne poplatky:

Vystavenie duplikátu úmrtného listu

5 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy
alebo písomného potvrdenia matričným
úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy úmrtí

5 €

 

Úradné hodiny:

Pondelok

7:30 - 17:00

Utorok

7:30 - 15:00

Streda

7:30 - 17:00

Štvrtok

7:30 - 15:00

Piatok

7:30 - 12:00

Dôležité kontakty