Kontakty

Matričný úrad

Gabriela Šoltésová

Pozícia: vedúca matričného úradu - sobášna matrika
Telefón: +421 2 48284461
Email:
Miestnosť: 15

Anna Rómová

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284360
Email:
Miestnosť: 16

Ľudmila Grusová

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284469
Email:
Miestnosť: 16A

Eva Furáková

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284467
Email:
Miestnosť: 16A

Eva Sasková

Pozícia: úmrtná matrika
Telefón: +421 2 48284468
Email:
Miestnosť: 14A

Helena Csóková

Pozícia: osvedčovacia agenda
Telefón: +421 2 48284466
Email:
Miestnosť: 17

Andrea Kaiserová

Pozícia: osvedčovacia agenda
Telefón: +421 2 48284466
Email:
Miestnosť: 17

Informácie

Vykonáva matričnú činnosť v súlade:

 • so zákonom č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • s vyhláškou MV SR č. 302/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine,
 • so zákonom č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 300/1993 Z.z.   o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 270/1995 Z..z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č.63/1993 z.z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov,
 • so Zmluvami o právnej pomoci vo veciach občianskych a rodinných s jednotlivými štátmi,
 • s Dohovorom o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia z 1.1.1970 v Haagu,
 • so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 265/2005 Z.z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov,


Vykonáva osvedčovaciu činnosť v súlade:

 • So zákonom č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní  listín a podpisov na listinách Obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
 • s oznámením MZV SR č. 251/1995 Z.z. o uzavretí zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva,
 • so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,


Zabezpečuje:

 • výkon sobášnej matriky v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade     s osobitnými právnymi predpismi, preberanie žiadostí o uzavretie manželstva, vystavenie súhlasu na delegáciu uzavretia manželstva na iný matričný úrad,
 • vypracovávanie výkazov k vyplácaniu finančných prostriedkov poslancom, matrikárkam
 • a účinkujúcim za vykonanie sobášneho obradu,
 • vykonávanie sobášov v nemocniciach, bytoch – ohrozenie života,
 • zasielanie sobášnych listov zastupiteľským úradom iných štátov v rámci výmeny matrík,
 • potvrdzovanie pravosti všetkých matričných dokladov formou vyššieho overenia Apostille, superlegalizácia – nadriadenými orgánmi podľa medzinárodných dohovorov na Okresnom úrade v Bratislave, Krajskom súde v Bratislave, Ministerstve vnútra SR, Ministerstve zahraničných vecí SR ,
 • zápis priezviska pre nevestu bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spoluprácu s cirkvami pri cirkevných sobášoch,
 • zmenu priezviska po rozvode v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku
 • výkon rodnej matriky v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi, preberanie hlásenia o narodení, vyhotovovanie oznámení o narodení vystavenie rodného listu, vyhotovenie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa,
 • súčinnosť so súdmi v súlade so zapretím otcovstva maloletého dieťaťa, utajený pôrod, neurčené meno pre dieťa, určenie otcovstva na súde, osvojení dieťaťa,
 • vykonanie priznania otcovstva formou vyhlásenia oboch rodičov spísané na matričnom úrade pred, alebo po narodení dieťaťa,
 • pridanie mien /mena/ pre dieťa, odobratie mien/mena/ pre dieťa, zápis priezviska pre dieťa bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • výkon úmrtnej matriky  v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi, preberanie listov o prehliadke mŕtveho /pohrebné služby, občania/,
 • vyhotovovanie oznámení o úmrtí a úmrtného listu, vyhotovovanie žiadosti o príspevok na pohreb,
 • zasielanie oznámení o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí na príslušné úrady -  splnenie oznamovacej povinnosti voči týmto úradom :  Okresné súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ohlasovňa trvalého pobytu – /obce, mestá/, Generálna prokuratúra SR, sociálna poisťovňa, daňový úrad, územná vojenská správa, Magistrát SR Bratislava, veľvyslanectvá, cudzinecká polícia, Štatistický úrad v Trnave,
 • nahrávanie  nových  matričných udalostí narodenia, sobáše, úmrtia, rozsudky o rozvode manželstva, určenia otcovstva a zapretia otcovstva do REGOB,
 • vykonávanie zápisov do matričných kníh, ako aj dodatočných zápisov v knihe narodení, v knihe manželstiev, knihe úmrtí a vedenie týchto kníh,
 • vystavovanie výpisov rodných, sobášnych a úmrtných listov,
 • odpovede na písomné dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a na dožiadanie iných orgánov,
 • osvedčovanie pravosti podpisov vykonávané v úradnej miestnosti a aj mimo úradných miestností, na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste, ak požiada o osvedčovanie fyzická osoba, ktorá sa nemôže dostaviť na matričný úrad,
 • osvedčovanie odpisov a kópií listín /okrem listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, vojenských listín, občianskych preukazov, výpisov z katastra nehnuteľností a listín im na roveň postavených/
 • preberanie dokladov o narodení, o uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územie SR, na území nepatriacom žiadnemu štátu a to na zápis do osobitnej matriky a zaslanie týchto dokladov na Osobitnú matriku MV SR v Bratislave,
 • potvrdzuje potvrdenia o žití pre občanov SR poberajúcich dôchodky zo zahraničia,
 • vyberanie správnych poplatkov za úkony vykonané v súlade so zákonom o správnych poplatkoch