Kontakty

Matričný úrad

Gabriela Šoltésová

Pozícia: vedúca matričného úradu - sobášna matrika
Telefón: +421 2 48284461
Email:
Miestnosť: 15

Anna Rómová

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284360
Email:
Miestnosť: 16

Andrea Kaiserová

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284360
Email:
Miestnosť: 16

Ľudmila Grusová

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284469
Email:
Miestnosť: 16A

Eva Furáková

Pozícia: rodná matrika
Telefón: +421 2 48284467
Email:
Miestnosť: 16A

Eva Sasková

Pozícia: úmrtná matrika
Telefón: +421 2 48284468
Email:
Miestnosť: 14A

Informácie

 • zabezpečuje výkon sobášnej matriky v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi, preberanie žiadostí o uzavretie manželstva, vystavenie  súhlasu na delegáciu uzavretia manželstva na iný matričný  úrad
 • vypracováva výkazy k vyplácaniu finančných prostriedkov poslancom, matrikárkam a účinkujúcim za vykonanie sobášneho obradu
 • vykonáva sobáše v nemocniciach, bytoch – ohrozenie života, zasielanie sobášnych listov zastupiteľským úradom iných štátov v rámci výmeny matrík
 • potvrdzuje pravosť všetkých matričných dokladov formou vyššieho overenia Apostille, superlegalizácia – nadriadenými orgánmi podľa medzinárodných dohovorov na Okresnom úrade v Bratislave, Krajskom súde v Bratislave, Ministerstve vnútra SR, Ministerstve zahraničných vecí SR
 • vykonáva zápis priezviska pre nevestu bez koncovky slovenského prechyľovania
 • spolupracuje s cirkvami pri cirkevných sobášoch
 • vykonáva zmenu priezviska po rozvode v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku,
 • zabezpečuje výkon rodnej matriky v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi, preberanie hlásenia o narodení, vyhotovovanie oznámení o narodení, vystavenie rodného listu, vyhotovenie žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa
 • zabezpečuje súčinnosť so súdmi v súlade so zapretím otcovstva maloletého dieťaťa, utajený pôrod, neurčené meno pre dieťa, určenie otcovstva na súde, osvojení dieťaťa, vykonanie priznania otcovstva formou vyhlásenia oboch rodičov spísané na matričnom úrade pred, alebo po narodení dieťaťa pridanie mien /mena/ pre dieťa, odobratie mien/mena/ pre dieťa, zápis priezviska pre dieťa bez koncovky slovenského prechyľovania
 • zabezpečuje výkon úmrtnej matriky v celom rozsahu a vykonávanie tejto činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi, preberanie listov o prehliadke mŕtveho /pohrebné služby, občania/, vyhotovovanie oznámení o úmrtí a úmrtného listu, vyhotovovanie žiadosti o príspevok na pohreb
 • zasielanie oznámení o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí na príslušné úrady – splnenie oznamovacej povinnosti voči týmto úradom:  Okresné súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ohlasovňa trvalého pobytu – /obce, mestá/, Generálna prokuratúra SR, sociálna poisťovňa, daňový úrad, územná vojenská správa, Magistrát SR Bratislava, veľvyslanectvá, cudzinecká polícia, Štatistický úrad v Trnave
 • nahrávanie  nových  matričných udalostí narodenia, sobáše, úmrtia, rozsudky o rozvode manželstva, určenia otcovstva a zapretia otcovstva do REGOB         
 • vykonávanie zápisov do matričných kníh, ako aj dodatočných zápisov v knihe narodení, v knihe manželstiev, knihe úmrtí a vedenie týchto kníh, vystavovanie výpisov rodných, sobášnych a úmrtných listov
 • odpovede na písomné dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a na dožiadanie iných orgánov
 • pracuje s elektronickými avízami
 • robí preklady verejných listín v rámci Európskej únie
 • uskutočňuje preberanie dokladov o narodení, o uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územie SR, na území nepatriacom žiadnemu štátu, a to na zápis do osobitnej matriky a zaslanie týchto dokladov na Osobitnú matriku MV SR v Bratislave
 • potvrdzuje potvrdenia o žití pre občanov SR poberajúcich dôchodky zo zahraničia
 • vyberá správne poplatky za úkony vykonané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov