Sobášna matrika

  • Vybavenie sobáša

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na matričnom úrade), musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov:

Slovenskí štátni občania:
slobodní - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy
rozvedení - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
ovdovelí - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtné listy

Cudzinci:

  • rodný list
  • doklad o osobnom stave / doklad má platnosť od vystavenia 6 mesiacov /
  • doklad o pybyte v cudzine
  • doklad o štátnom občianstve
  • úmrtný list zomretého manžela-manželky, prípadne i sobášny list zaniknutého manželstva ak ide o ovdovelého cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
V prípade potreby aj opatrené príslušnými overeniami (Apostille, superlegalizácia) podľa medzinárodných dohovorov.

 

Sobášna sieň: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Sobášna sieň - galéria


Správne poplatky:

Uzavretie manželstva v Ružinove bez trvalého pobytu v Ružinove (delegovaný sobáš) 20,00 €
Občan Ružinova chce mať sobáš na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša) 20,00 €
Sobáš, pri ktorom je jeden zo snúbencov cudzinec 70,00 €
Občan Ružinova chce mať sobáš s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša) 35,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR 200,00 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu  z knihy narodení, maželstiev a úmrtí 5,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €

 

  • Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva

Na matričnom úrade sa podáva oznámenie o späť vzatí priezviska po rozvode len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo v MČ Bratislava-Ružinov.

K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, sobášny list a občiansky preukaz.

Oznámenie je možné podať do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

  • Vybavenie zápisu do osobitnej matriky – narodenie, sobáš, úmrtie v cudzine

Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť príslušný matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka, v prípade potreby / opatrený príslušnými overeniami Apostille, superlegalizácia/.
U občanov, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.

 

Úradné hodiny Matričný úrad:

Pondelok

7:30 - 17:00

Utorok

7:30 - 15:00

Streda

7:30 - 17:00

Štvrtok

7:30 - 15:00

Piatok

7:30 - 12:00

 

Dôležité kontakty