Materské školy

Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl s právnou subjektivitou a s 11 elokovanými triedami (ET). Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie.MŠ Bancíkovej 2

www.nasaskolka.sk

MŠ Exnárova 6 

www.ms-exnarova.sk

MŠ Miletičova 37

ET Gemerská  4

www.mskola.sk

www.mskola.sk

MŠ Medzilaborecká

ET Haburská 4

http://www.msmedzilaborecka.sk

http://msfarbicka.webnode.sk

MŠ Piesočná 2

ET Rádiová 52

ET Vietnamská 13 (

www.piesocna2.edupage.org

http://piesocna2radiova.edupage.org

MŠ Západná 2

 

https://ms-zapadna2.webnode.sk/

MŠ Prešovská 28

ET Palkovičova  11/A

www.mspresovska.sk

www.mspresovska.sk

MŠ Pivonková 9

ET Astrová 5

ET Nevädzová 12

ET Šalviová 5

www.mspivonkova.sk

www.skolka.itmk.sk

www.mslienka.sk

www.mspivonkova.sk

MŠ Stálicová 2

ET Haburská 6

https://habarka.sk

http://ms-stalicova.webnode.sk/

MŠ Šťastná 26 www.stastik.sk

MŠ Velehradská 24

ET Budovateľská 10

ET Tekovská 7,9

www.velehradskams.webnode.sk

http://budovatelskaep.webnode.sk

http://velehradskams.webnode.sk/ep-tekovska