Príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy

Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy upravuje VZN č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. 

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je :

 • matka dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov,
 • otec dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov, ak  matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo ak dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorá prevzala dieťa, s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Ružinov do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení platných predpisov.
 • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy, a to na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz.
 • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
 • Na konanie o poskytnutie finančného príspevku pri prvom vstupe dieťaťa do školy sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.
 • Výška finančného príspevku pri prvom vstupe dieťaťa do školy pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej časti Bratislava-Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.
 • V školskom roku 2018-2019 je výška príspevku 40 EUR
 • Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dni odo dňa doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni Miestneho úradu alebo poštovou poukážkou alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa.
 • Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhý krát v tom istom kalendárnom roku.

  

Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
Jana Morgošová
Tel.: +421 2 48284285
Email: jana.morgosova@ruzinov.sk

Dôležité kontakty
Tlačivá