Príspevok na letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Finančný príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín upravuje VZN č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch

Oprávnenou osobou pre poskytnutie príspevku je je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v MČ Bratislava - Ružinov ak:

  • ide o rodinu v hmotnej núdzi 
  • ide o rodinu v náhlej núdzi 
  • ide o viacdetnú rodinu 

 

  • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe finančný príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín a to na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín.
  • Letný tábor zabezpečuje MČ Bratislava - Ružinov sama alebo prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na podnikanie v príslušnej oblasti cestovného ruchu. 
  • Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o hmotnej núdzi, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny.
  • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
  • Na konanie o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  • Výška finančného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom MČ Bratislava Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.

Kontakt:
Referát sociálnych služieb 
Jana Morgošová
Tel.: +421 2 48 284 285
Email: jana.morgosova@ruzinov.sk

Dôležité kontakty