Prechodný pobyt

  • ZÁKLADNÉ INFO:

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

 

  • POTREBNÉ DOKLADY PRI HLÁSENÍ PRECHODNÉHO POBYTU:

a) doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti
b) prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vyplnený a potvrdený ubytovňou, ak sa občan ide prihlásiť na ubytovňu
c) platný občiansky preukaz
d) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

 

  • DOBA PRECHODNÉHO POBYTU:

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

 

  • ZMENU PRECHODNÉHO POBYTU, NIE JE MOŽNÉ ZAEVIDOVAŤ AK :

- občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý
- ste sa sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene
- nastala zmena / názov ulice, súpisného alebo orientačného čísla ... / na vašej adrese
- občiansky preukaz je veľmi poškodený

  • SPRÁVNE POPLATKY:

Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €