Kontakty

Oddelenie evidencie a hlásenia pobytu občanov

Ing. Boris Krošlák

Telefón: +421 2 48284335
Email:
Miestnosť: 14

Marta Chabroňová

Telefón: +421 2 48284373
Email:
Miestnosť: 13

Mária Veterníková

Telefón: +421 2 48284335
Email:
Miestnosť: 14

Informácie

 • vykonáva činnosť evidencie a hlásenia pobytu občanov v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1998 Z. z.“) a s vnútornou smernicou o obehu účtovných dokladov,
 • vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov doručené na miestny úrad,  
 • plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z.,
 • vedie evidenciu o pobyte občanov a zaznamenávanie údajov o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,
 • preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho,
 • overuje totožnosť obyvateľov, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predkladaných dokladov,
 • poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
 • poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá,
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanom Slovenskej republiky, právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine za poplatok,
 • zabezpečuje a dodržiava bezpečnosť ochrany osobných údajov a evidencie pobytu,
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a ich zaznamenávanie do evidencie pobytu a registra,
 • plní oznamovaciu  povinnosť v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. a iných právnych predpisov,
 • vybavuje podania, sťažnosti, podnety a dožiadania fyzických a právnických osôb na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov,
 • spracováva a mesačne zasiela Štatistickému úradu Slovenskej republiky hlásenia o prihlásení na trvalý pobyt v mestskej časti,
 • zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov za úkony v súlade zo zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vykonáva pravidelný odvod finančných prostriedkov,
 • vedie mennú a odkladaciu evidenciu pobytu občanov, ktorí hlásia svoj pobyt,
 • vybavuje doporučené zásielky pre občanov, ktorých opatrovníkom je mestská časť,
 • preskúmava údaje v žiadosti o súhlas pre cudzinca, či sú tu splnené základné   požiadavky na udelenie prechodného pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z.,vyhodnocuje podmienky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
  vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho
  štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov za účelom
  udelenia súhlasu,
 • vyhodnocuje podmienky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov za účelom udelenia súhlasu,
 • vypracováva súhlasy k ubytovaniam v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území mestskej časti v zmysle § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov