Poplatky - miestna daň za vyhradené parkovanie

Jedným zo spôsobov osobitného užívania verejného priestranstva v zmysle VZN č. 26/2012 je trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska, pričom trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „vyhradené parkovanie").

  • Od 1. januára 2013 je podľa platného VZN č. 26/2012 stanovená len jedna sadzba dane za vyhradené parkovanie vo výške 0,16 eura za 1 m 2 a deň, pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 642,40  za jedno parkovacie miesto.
  • Mestská časť ako správca dane však poskytne každému daňovníkovi - fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti zníženie dane vo výške 50 %. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Ružinove tak zaplatia daň vo výške 321,20  za vyhradené parkovacie miesto.

 

Kontakt:
Referát miestnych daní a podnikateľských činností
Anna Schmidt
Tel.: +421 2 48 284 346
Email: anna.schmidt@ruzinov.sk